Ga naar de inhoud

Rechtvaardig huurbeleid

achtergrond investeringsprogramma

Doel instrument

Voor corporaties die het huurdersperspectief expliciet willen betrekken in het eigen huurbeleid heeft Circusvis de ‘Wasstraat voor rechtvaardige huren’ ingericht. Met Circusvis heb ik daarvoor een ondersteunend instrument in Tableau verder helpen ontwikkelen dat het huurbeleid van een corporatie in perspectief zet.

Circusvis gebruikt het model in overlegsessies tussen corporaties en huurdersverenigingen: “Circusvis heeft het afgelopen jaar in verschillende rollen een flink aantal corporaties en huurders op weg geholpen naar een rechtvaardig en toekomstbestendig huurbeleid. Het leek ons een goed idee om onze ervaringen te delen. De belangrijkste les? Huurbeleid maak je niet vóór, maar samen met huurders.

SCHERMAFBEELDINGEN

Beelden ‘rechtvaardig huurbeleid’

Rechtvaardig huurbeleid

Achtergrond

Het dashboard in Tableau laat verschillende aspecten van het woningbezit en het huurbeleid zien. Op basis van brongegevens uit de primaire systemen en beleidsuitgangspunten toont het onder andere de huidige huuropbrengst, de relatie van de huidige huren en het huidige beleid en de verdeling van het bezit naar onder andere energieprestatie en locatie.

Door meerdere kenmerken te combineren ontstaan beelden die aanleiding kunnen zijn om het bestaande huurbeleid aan te passen. Een vergelijking tussen huidige huur, maximale huur en energielabel kan daarvan een voorbeeld zijn.

De door Circusvis opgestelde rechtvaardigheidsprincipes en de vertaling daarvan in meetbare kengetallen geven in veel gevallen aanleiding tot gesprek binnen de corporatie en ook tussen corporatie en huurders.

Dwarsdoorsneden van het bezit kunnen worden gemaakt naar locatie (wijk of buurt), woningtype, huurprijsklassen, energielabel, daeb en niet-daeb, etcetera.

Prognose huurBELEID

Het model biedt de mogelijkheid ‘on the spot’ het effect te laten zien van veranderingen in huurbeleid voor de komende vijf jaren. Dit kan vrij gedetailleerd door onderscheid te maken naar klassen van huidige huurpercentages, vooraf gedefinieerde scenario’s beleidshuurberekening, afslag voor woningen met een minder goede energieprestatie en aftoppingsgrenzen. Tableau biedt de mogelijkheden om deze prognoses voor de komende jaren door te rekenen.

CONTACT

IS UW INTERESSE GEWEKT?