Ga naar de inhoud

Ontwikkeling Rekenmodellen

reken- en analysemodellen

“Ingewikkelde dingen eenvoudig presenteren”

Ingewikkelde dingen eenvoudig maken. Dat vind ik mooi.
Berekeningen, analyses, rekenmodellen, rapportages.
Wat niet wil zeggen dat ik geen ingewikkelde dingen maak.
Integendeel zelfs, daar houd ik juist van.
Maar dan zo dat het voor u eenvoudig lijkt.

VASTGOEDBEHEER | ONDERHOUDSBEGROTING

MJOB

Voor meerdere opdrachtgevers heb ik in Excel instrumenten ontwikkeld waarmee voor een zichtperiode van maximaal vijftig jaar een meerjarenonderhoudsbegroting kan worden opgesteld.

Een korte beschrijving van twee daarvan die beide geheel aan de wensen van de opdrachtgever zijn gebouwd. Een serie aan macro’s ondersteunt het opstellen van de begroting. In beide modellen is ruimte om meerdere scenario’s met elkaar te vergelijken waaruit de gunstigste gekozen kan worden.

EXPLOITATIE FLEXWONINGEN

Verplaatsbare woningen

Door de grote behoefte aan nieuwe woningen is de aandacht voor de flexibele, verplaatsbare woningen sterk toegenomen. De businesscase van projecten met verplaatsbare woningen ziet er echter anders uit dan die van reguliere nieuwbouwprojecten. Zowel bij gemeenten, corporaties als andere beleggers speelt de vraag hoe deze uitpakt.

Met het gestandaardiseerde rekenmodel dat u hier binnenkort kunt downloaden krijgen alle betrokken partijen inzicht in de financiële effecten van de exploitatie van verplaatsbare woningen in verschillende scenario’s voor verplaatsing. Het rekenmodel is dan ook vooral bedoeld om de discussies over vervolglocaties tussen gemeenten en corporaties te ondersteunen.

Vanaf maart 2023 is het rekenmodel hier te downloaden.

Exploitatie verplaatsbare woningen

VASTGOEDBEHEER | ASSET MANGEMENT

Complexmonitor

De complexmonitor is een interactief hulpmiddel dat kerngegevens uit de primaire systemen van woningcorporaties omzet in handzame overzichten op complexniveau. Op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) ondersteunt het uw organisatie.

VERDUURZAMING WONINGEN

Circufair investeren

Circufair Investeren is ontwikkeld om stapsgewijs zowel strategisch als technisch de meest effectieve en rendabele scenario´s voor verduurzaming in kaart te brengen. Hierbij zetten we het beschikbare budget en de juiste kennis en kunde op het juiste moment en de juiste manier in. Verduurzaming vraagt de komende jaren veel van onze investeringen en capaciteit. Om inzichtelijk te maken hoe we deze resources zo effectief mogelijk kunnen inzetten, knipten we het oriëntatie- en beslisproces op in duidelijke en concrete, handzame stappen.
Het helpt u daarmee door u de juiste essentiële inzichten aan te reiken.

VERDUURZAMING WONINGEN

Smile Renoveren

SMILE Renoveren© vergelijkt de effecten van maximaal vier typen energiebesparende renovaties voor zowel verhuurder als bewoner. Het helpt daardoor woningcorporaties om hun investeringsbeslissingen in energiebesparende maatregelen beter onderbouwd te nemen.

WAARDE VASTGOED

Marktwaarde

Sinds een aantal jaar zijn woningcorporaties verplicht hun bezit te waarderen tegen de actuele waarde. Ook wel de marktwaarde in verhuurde staat genoemd. Met een eigen rekenmodel bereken ik voor u deze waarde voor woongelegenheden.

RISICOMANAGEMENT WONINGCORPORATIES

Veiligheidsrisico’s

Een uitslaande brand, instortende galerijdelen en onverwachte aanwezigheid van asbest zijn slechts enkele van de veiligheidsrisico’s die woningcorporaties lopen. Hoe zet je als verhuurder van woningen het risicomanagement op poten?

RekenrondomWonen ontwikkelde een instrument dat de veiligheidsrisico’s per complex in beeld brengt en waarmee de risico’s gemonitord kunnen worden. Het startpunt voor integraal risicomanagement.

VERGELIJKING INVESTERINGSPLANNEN

Investeringskader

Na enkele jaren investeringen te hebben opgeschort, zijn woningcorporaties weer volop bezig met het ontwikkelen van plannen om hun woningbezit te verbeteren en te vernieuwen. Deze plannen moeten door de Raad van Commissarissen (RvC) van de corporaties worden bekrachtigd. Om zich een oordeel over de investeringsplannen te kunnen vormen dient de RvC geïnformeerd te worden over aard, noodzaak, kosten en opbrengsten en mogelijke risico’s.

Het Investeringskader helpt daarbij.

RAMING INVESTERINGSKOSTEN

Bouwkosten nieuwbouw

Bereken met de Ramingsmethodiek Bouwkosten (RBK) de bouwkosten en bijkomende kosten van nieuwbouwwoningen. Dit kan al in een vroeg stadium op basis van een beperkt aantal gegevens. Het model is echter ook geschikt om de kosten van gerealiseerde projecten te toetsen.

Het model van RIGO Research en Advies heb ik gebouwd in Excel & VBA.

OVER DE BOUW VAN REKENMODELLEN

Inzicht in beleid

Rekenmodellen kunnen helpen om inzicht te verkrijgen in de effecten van mogelijke acties. Ze helpen om (beleids)beslissingen beter onderbouwd te nemen. Of om uw beleid aan te passen. Door bijvoorbeeld alternatieven met elkaar te vergelijken. Door financiële consequenties inzichtelijk te maken. Of door beschikbare gegevens op een slimme manier te presenteren.

Over mijn werkwijze bij de ontwikkeling van beslis- en analyse instrumenten.