Ga naar de inhoud

Verplaatsbare woningen

brengt de business case met verschillende scenario’s voor verplaatsing in beeld

achtergrond rekenmodel

Doel instrument

Door de grote behoefte aan nieuwe woningen is de aandacht voor de flexibele, verplaatsbare woningen sterk toegenomen. De businesscase van projecten met verplaatsbare woningen ziet er anders uit dan die van reguliere nieuwbouwprojecten, vooral doordat de tweede exploitatietermijn ongewis en variabel is. Zowel bij gemeenten, corporaties als andere beleggers speelt de vraag hoe deze businesscase uitpakt. Het model kan worden gebruikt om de discussies over vervolglocaties tussen gemeenten en corporaties te ondersteunen, door de impact van verschillende scenario’s naast elkaar te zetten. Het model is ook geschikt voor intern gebruik bij corporaties, beleggers, gemeenten en andere partijen, Bijvoorbeeld om de businesscase op te stellen.

Met het gestandaardiseerde rekenmodel krijgen alle betrokken partijen inzicht in de financiële effecten van de exploitatie van verplaatsbare woningen in verschillende scenario’s voor verplaatsing.

Watkostdebouwvaneenhuurwoning en Rekenen rondom Wonen hebben het model ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Exploitatie verplaatsbare woningen

Download Exploitatie van verplaatsbare woningen

Het rekenmodel is nu te downloaden op de site van de overheid: https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/versnellen-tijdelijke-huisvesting/rekenmodel-flexwonen.

U kunt het rekenmodel met uitgebreide toelichting ook hier downloaden. Het model is ontwikkeld op en voor een Windows-omgeving. Om gebruik te kunnen maken van het rekenmodel wordt aan u gevraagd uw naam en e-mailadres door te geven. Hierdoor worden uw persoonsgegevens (uw naam en e-mail adres) verwerkt. Voor verwerking van uw persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Door uw naam en e-mailadres door te geven geeft u hiervoor toestemming. De verwerking van uw persoonsgegevens is nodig om u te kunnen informeren over toekomstige updates en eventuele fouten in het model. De verwerking van uw persoonsgegevens wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

SCHERMAFBEELDINGEN

ExPloitatie verplaatsbare woningen

Exploitatie verplaatsbare woningen
invoer- en resultaten
Exploitatie verplaatsbare woningen
vergelijking varianten
Exploitatie verplaatsbare woningen
kasstroomoverzicht

Krijg inzicht in de effecten van verplaatsen en exploitatietermijnen

Verplaatsbare woningen staan in de regel 10 tot 15 jaar op één locatie en worden daarna hergebruikt op een andere locatie. Onzekerheid over een tweede exploitatietermijn is een financieel risico voor corporaties, gemeenten of andere investeerders.

Het rekenmodel biedt zowel inzicht in de financiële gevolgen voor de gemeente als de corporatie/belegger. Dat wil voor de gemeente zeggen een platte grondexploitatie met bouwrijpe grond dan wel kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de grond. Voor de corporatie/belegger maakt het model -waar mogelijk- gebruik van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde dat corporaties gebruiken voor het waarderen van hun bezit.

Met name twee aspecten zijn relevant voor de businesscase:

  1. het aantal verplaatsingen (0, 1 of 2) en
  2. de duur van de exploitatieperiode(n) 

Het model maakt direct het effect inzichtelijk als u aan een van beide knoppen draait.

Het woningbouwprogramma kunt u zelf samenstellen. Er zijn vier woningtypen voorgeprogrammeerd. Deze zijn gebaseerd op pmc 11, 12, 13 en 14 van de Woonstandaard. Binnen het model kunt u vier ingevoerde varianten opslaan en met elkaar vergelijken. Voor corporaties kan het model een bruikbaar instrument zijn om de effecten van de investering in verplaatsbare woningen mee door te rekenen. Het model biedt voldoende verfijning om dit op projectniveau te doen. Zo kunt u de gehanteerde kengetallen voor de huur, het investeringsniveau en de exploitatielasten handmatig aanpassen.

Herplaatsingsgarantie

Het rijk werkt aan een financiële herplaatsingsgarantie voor het realiseren van verplaatsbare woningen of flexwoningen. Deze garantie biedt investeerders en gemeenten de zekerheid die nodig is om voor verplaatsbare woningen te kiezen. Op de Rijksbegroting is daarom 220 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herplaatsingsgarantie.

De herplaatsingsgarantie is ook een scenario dat kan worden doorgerekend met het Rekenmodel. In het rekenmodel zijn voorzichtige aannamen gedaan, gebaseerd op het voorstel voor de garantie zoals die er momenteel ligt.

Aanleveren kengetallen voor verplaatsbare woningen

Heeft u een project met verplaatsbare woningen en wilt u de informatie over dit of deze project(en) delen in het kader van een onderzoek in opdracht van het Ministerie van BZK naar kengetallen voor de investering in verplaatsbare woningen? Doel van het onderzoek is om informatie over de businesscase voor verplaatsbare woningen beter toegankelijk te maken. In dat kader wordt corporaties gevraagd informatie van projecten met verplaatsbare woningen aan te leveren, die getoetst zijn aan de markt een onderzoek? 

Meldt u dan via het formulier op de site van Watkostdebouwvaneenhuurwoning.

Bij het invoeren van een of meer projecten krijgt u gratis toegang tot Watkostdebouwvaneenhuurwoning tot 30 juni 2023.

CONTACT

HEEFT U VRAGEN OVER HET REKENMODEL
of wilt u feedback geven op de bèta-versie?

Laat het ons weten!