Ga naar de inhoud

Marktwaarde verhuurde staat

berekent de waarde van het corporatievastgoed volgens het laatste handboek

achtergrond rekenmodel

Doel instrument

Sinds een aantal jaar zijn woningcorporaties verplicht hun bezit te waarderen tegen de actuele waarde. Ook wel de marktwaarde in verhuurde staat. Met een eigen rekenmodel bereken ik voor u deze waarde voor woongelegenheden.

marktwaarde verhuurde staat
SCHERMAFBEELDINGEN

Beelden rekenmodel

Wat is de marktwaarde?

Volgens de Woningwet die op 1 juli 2015 is ingegaan, moeten woningcorporaties hun vastgoed in de jaarrekeningen waarderen tegen actuele waarde. Deze waarde staat gelijk aan de onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat. Deze waardering kwam daarmee in de plaats van de bedrijfswaarde en -nog ouder- een waardering op historische kosten (boekwaarde).
Het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) beschrijft dat deze waarde op basis van de contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen berekend dient te worden. Hierbij is onderscheid noodzakelijk tussen:

  • Woongelegenheden,
  • Bedrijfsmatig en maatschappelijk onroerend goed,
  • Parkeergelegenheden en
  • Intramuraal zorgvastgoed

Het rekenmodel berekent voor woongelegenheden de actuele waarde op basis van de normen uit het ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde‘ van eind 2022.

Van marktwaarde naar beleidswaarde

Voor corporaties is de beleidswaarde belangrijker dan de marktwaarde. Zij zijn maatschappelijke organisaties en geen commercieel beleggers en hanteren daarom andere uitgangspunten om hun sociaal-maatschappelijke doelen te halen. De beleidswaarde wordt via de zogenaamde waterval in het model berekend. Afslagen op de marktwaarde zijn er voor beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer. De rekenregels van de actuele waarde en de beleidswaarde zijn hetzelfde, de uitgangspunten zijn anders.

De berekening van de beleidswaarde maakt onderdeel uit van het rekenmodel.

CONTACT

IS UW INTERESSE GEWEKT?