Ga naar de inhoud

Meerjarenonderhoudsbegroting

vergelijking scenario’s voor mjob’s

achtergrond rekenmodel

Doel instrumentEN

Voor meerdere opdrachtgevers heb ik in Microsoft Excel instrumenten ontwikkeld waarmee voor een zichtperiode van maximaal vijftig jaar een meerjarenonderhoudsbegroting kan worden opgesteld. Een korte beschrijving van twee daarvan.

De bedrijven willen hun klanten (vooral woningcorporaties) een aantal scenario’s kunnen aanbieden voor het onderhouden van een complex gedurende een langere periode. Deze scenario’s kunnen van elkaar verschillen in onder andere type werkzaamheden en onderhoudsmomenten. Zo kunnen ze het effect van het vervangen van buitenkozijnen op de totale onderhouds- en investeringskosten gedurende 30 jaar (in contante waarde) afzetten tegen de kosten van regulier schilderwerk van de bestaande kozijnen.

In de regel worden twee of drie scenario’s per project opgesteld, maar de instrumenten bieden de mogelijkheid dit aantal uit te breiden. Onderscheid in de werkzaamheden naar onder andere onderhoudskosten en investeringen is mogelijk.

Beide modellen zijn in opbouw en gebruiksgemak geheel naar de wensen van de opdrachtgever ontwikkeld. Dat maakt dat de kern van de berekeningen hetzelfde is, maar een inrichting en uitwerking die sterk van elkaar verschilt.

SCHERMAFBEELDINGEN

meerjarenonderhoudsbegroting

Meerjarenonderhoudsbegroting Mjob Rekenen rondom Wonen
algemene gegevens mjob
Meerjarenonderhoudsbegroting Mjob Rekenen rondom Wonen
mjob – opbouw staart
Meerjarenonderhoudsbegroting Mjob Rekenen rondom Wonen
mjob – scenario’s

Model 1

Op basis van een aantal algemene gegevens en de ingeladen prijslijst met werkzaamheden en eenheidsprijzen (per opdrachtgever verschillend) wordt de totale MJOB in het eerste model programmatisch opgesteld. Dit geldt ook voor het overzicht van staartkosten dat voor elke individuele berekening aanpasbaar is.

Van elke maatregel uit het prijzenboek kunnen nu hoeveelheden, startjaar en cyclus worden ingevuld. Voor elke maatregel staan de scenario’s/varianten direct onder elkaar. Deze kunnen dus direct met elkaar worden vergeleken. Met een knop in het Lint kan er voor worden gekozen om slechts één scenario zichtbaar te maken.

Het model biedt de mogelijkheid om ingevulde scenario’s of varianten te kopiëren of weer te verwijderen. Ook individuele maatregelen uit het prijzenboek kunnen worden gekopieerd of verplaatst. Het prijzenboek zal niet voor elk werk 100% dekkend zijn. Daarnaast kan het nodig zijn om in bijvoorbeeld het schilderwerk onderscheid te maken tussen de locatie binnen het complex.

In verschillende totaaltellingen worden de resultaten van de ingevulde scenario’s of varianten met elkaar vergeleken. Voldoende informatie voor de opdrachtgever om een keuze te maken die zowel voor de bewoners de minste overlast oplevert als financieel op lange termijn het gunstigst is.

Model 2

Het prijzenboek (verschillend per opdrachtgevende corporatie) is in het eerste model een apart bestand. In het tweede model maakt het onderdeel uit van het mjob-bestand. Het basisblad is opgebouwd volgens de Stabu-codering en biedt ruimte om voor elke corporatie een overzicht op te stellen met werkzaamheden en eenheidsprijzen. Desgewenst kunnen eenheidsprijzen verder worden gespecificeerd naar kosten voor arbeid, materiaal, materieel en onderaannemers. Dit overzicht kan vervolgens als basis dienen voor individuele projecten.

Van elke regel kunnen in elk geval de volgende gegevens worden ingevuld:
[1] bouwdeel
[2] functionele kwaliteit
[3] herstelcode
[4] bestekscode
[5] omschrijving
[6] hoeveelheid
[7] eenheid
[8] prijs/eenheid
[9] kosten/investering
[10] opmerking/toelichting

Per Stabu-code worden in principe vijf regels gereserveerd. Mocht dat niet voldoende zijn, dan is het aantal met een knop in het Lint uit te breiden. Daarbij wordt de keuze geboden tussen een standaard activiteitenregel, een sub-paragraafregel of een paragraafregel. Deze (sub)paragraafregels bevatten geen werkzaamheden, maar dienen puur en alleen voor de leesbaarheid. Ook indirecte en staartkosten zijn opgenomen.

CONTACT

HEEFT U VRAGEN OVER deze instrumenten voor mjob?